Storröding, som är den större arten med det latinska namnet Salvelinus umbla, finns i många sjöar i södra Sverige t.ex. Vättern, Sommen Rödingen leker under september och oktober. Den kan bli över 80 centimeter lång och väga över 10 kilo. En röding kan bli 25 år.

Beståndet har under många år hotats genom överfiskning och utsättning av lax. Storröding är därför upptagen på rödlistan över hotade arter, som starkt hotad. Rödingbeståndet i Vättern utgör landets enskilt största och mest skyddsvärda bestånd. Enligt officiell statistik stod Vättern för 45 % av den rapporterade rödingfångsten i landet. För Vättern finns fångststatistik från det yrkesmässiga fisket från 1914 och fram till idag. Fångstkurvan speglar till viss del beståndsfluktuationen men fiskets intensitet har varierat mellan åren. Rödingfångsterna har varierat mellan ca 75 ton i slutet av 1940-talet till mindre än 5 ton 2006

Sedan 2005 har det rått totalt fiskeförbud i Vättern i tre vattenområden motsvarande 15 % av ytan. Det är det största testet som har genomförts i en insjö, både i Sverige och Europa. Samtidigt infördes regler för större maskor i näten, så att de minsta rödingarna gick fria. Även minimimåttet för hur små fiskar som får dras upp ökades. Efter fyra år har projektet under 2008 utvärderats och resultatet tyder på att fredningen har haft effekt. Genom provfiske har man konstaterat att rödingfångsterna har blivit tre till fyra gånger större. Rödingen har flera lokala namn som blankröding och vätterröding.

Att fiska rödingen under sommaren när det är varmt och skönt och på lite djupare vatten är något som jag kan rekommendera.